TEAM

Aanvaarding en Integratie

De Context bied psychologische begeleiding en coaching gericht op personen met een beperking met de focus op aanvaarding en integratie. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om een gelukkig en vervuld leven te leiden, ongeacht eventuele beperkingen. We richten ons niet alleen op het overwinnen van obstakels, maar ook op het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën om maximaal te integreren. Bij ons staat de persoon centraal en we werken samen om doelen te stellen en oplossingen te vinden. We streven ernaar om iu de veilige en vertrouwde omgeving werken en ondersteuning te bieden aan de patiënt en hun omgeving.

Onze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van onze cliënten. We bieden ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van de beperking en het vinden van manieren om hun kwaliteit van leven te verbeteren. We werken samen met onze cliënten en hun omgeving om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin zij zich kunnen ontwikkelen en groeien.

Onze professionals hebben expertise op het gebied van psychologie en coaching en zijn opgeleid om cliënten te helpen bij het aanvaarden van hun beperking en het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle integratie in de maatschappij. We streven ernaar om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten en hun omgeving.

Ieder kind heeft het wel eens moeilijk. Soms heeft een kind het moeilijk op school, thuis of in de omgang met anderen. Vaak kunnen ouders en leerkrachten zelf al veel doen, maar wat als dit niet genoeg is?

De Context bied ook hulp aan kinderen, ouders en scholen die een extra handvaten kunnen gebruiken. De Context biedt deze handvaten in de vorm van onderzoek en behandeling gecombineerd met een warme omgeving en persoonlijke begeleiding voor kind én ouder.

Soms kunnen kinderen angstig zijn. Ze zijn bang voor specifieke dingen zoals bijvoorbeeld spinnen of vuur. Angsten kunnen ook ontstaan zijn door een nare gebeurtenis. Denk hierbij aan een fietsongeval waar kinderen angsten aan hebben overgehouden. Ook aan een onveilige thuis- of schoolsituatie kunnen kinderen angstklachten overhouden. Angst kan ook ontstaan uit een trauma of als kinderen erg gevoelig zijn voor prikkels. Angstklachten kunnen zeer belemmerend zijn. Er is daardoor sprake van een langdurige stress-situatie en het zaak dit zo snel mogelijk te behandelen zodat een kind zich weer ten volste kan ontwikkelen. Bij De Context werken professionals die kinderen kunnen helpen hun angsten te overwinnen. We maken gebruik van beproefde technieken zoals bijvoorbeeld EMDR en cognitieve gedragstherapie.

Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum kenmerken zich door problemen met sociale contacten, de communicatie en inleving. Ook ziet u dat deze kinderen moeite hebben met cognitieve flexibiliteit en is er sprake van rigiditeit. Ook verwerken kinderen met autisme prikkels anders. Al deze kenmerken zijn sterk of minder sterk aanwezig. Een onderzoek geeft antwoord op de vraag of er daadwerkelijk sprake is van autismespectrumstoornis. Als er uit onderzoek naar voren komt dat er sprake is van autisme, dan kunnen professionals van De Context gerichte ondersteuning en advies geven.

Heeft uw kind moeite met het plannen en organiseren van schoolwerk? Heeft uw kind moeite om zich ergens toe te zetten, door te zetten en de aandacht erbij te houden? Dan is het goed mogelijk dat uw kind problemen ervaart met het executief functioneren. Executieve functies zijn de regelfuncties van ons brein. Deze functies zorgen ervoor dat we taken en opdrachten kunnen uitvoeren. Als kinderen daar moeite mee hebben dan is dat erg lastig. Bij De Context werken professionals die veel weet hebben van executieve functieproblematiek. Breinhelden, doordacht werken aan executieve functies is een uitgave van De Praktijk4Kids. Vanuit het Breinheldenprogramma geven wij vorm aan de behandeling van executieve functieproblematiek. Uiteraard kunnen wij ook onderzoek doen naar de executieve functies.

Soms vallen kinderen op door hun gedrag. Ze kunnen brutaler, onverschilliger of minder meewerkend zijn. Door hun externaliserende gedrag krijgen ze veel negatieve feedback. Dat komt hun zelfbeeld niet ten goede. Door hun gedrag verliezen ze ook snel de goodwill van bijvoorbeeld leraren. Met als gevolg dat er geen goede relaties ontstaan. Zo komt het kind in een negatieve spiraal terecht. Een uitgebreide screening kan dan duidelijkheid bieden. Er wordt meer zicht verkregen in wat er speelt, maar er wordt ook duidelijk of er sprake is van een gedragsstoornis of -probleem. Naast een screening vinden er ook observaties plaats, op school en thuis. Onze professionals observeren uw kind in zijn omgeving om zicht te krijgen op onder andere triggers voor gedrag.

Is er sprake van (hoog)begaafdheid? Soms spelen ouders of leraren met deze vraag. Veelal willen zij graag antwoord op deze vraag, omdat ze willen weten welke onderwijsaanpassingen nodig zijn om dit kind uit te dagen. De Context biedt een breed (hoog)begaafheidsonderzoek. Alleen een IQ-bepaling volstaat niet om begaafdheid vast te kunnen stellen. Er is meer nodig.

Bij De Context wordt naast het IQ, ook zicht verkregen op de executieve functies van het kind, de prestatiemotivatie, mogelijke faalangst, de mate van locus of control, de rol van de omgeving (zowel school als thuis), kindspecifieke kenmerken en schoolprestaties. Op grond daarvan formuleren wij wat het kind nodig heeft om te kunnen floreren.

Niet voor elk kind is het leren makkelijk. Kinderen kunnen allerlei problemen ervaren op het gebied van leren. Zo kunnen kinderen moeite hebben met lezen en spellen, maar ook met rekenen en leesbegrip. Om de juiste hulp te bieden bij de leerproblemen die een kind ervaart is het belangrijk in kaart te krijgen van welke leerproblemen er sprake is. Ook is het belangrijk om zicht te krijgen op de vertraging die er mogelijk is. De Context kan een didactisch onderzoek uitvoeren voor verschillende vakgebieden. Ook kunnen wij onderzoek doen naar dyslexie, dyscalculie en een niet-verbale leerstoornis (NLD). Naast onderzoek biedt De Context ook behandeling bij leerproblemen. Eerst wordt gekeken naar hoe de leerproblemen zich manifesteren en of er leervertraging is. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Na de oefenperiode meten we na om te kijken of de behandeling effect heeft gehad en of er aanpassingen nodig zijn.

Sensorische informatieverwerking, ook wel prikkelverwerking, is de samenwerking tussen de zintuigen (waar prikkels binnenkomen) en het bewegen/gedrag. Niet alleen het horen, zien, voelen, ruiken en proeven valt onder de zintuigen, maar ook prikkels ‘in’ het lichaam, namelijk: evenwicht, houding en gevoelens zoals honger, dorst en pijn. Kinderen met prikkelverwerkingsproblemen kunnen gevoelig zijn (denk aan: snel afgeleid raken, last hebben van prikkels), prikkels vermijden (denk aan: zich afsluiten, vluchten, handen op de oren), prikkels missen (denk aan: niet horen wanneer hij/zij geroepen wordt, dagdromen) of juist veel prikkels zoeken (denk aan: wiebelen, friemelen, veel opstaan).

Bij De Context vinden we het belangrijk om u van de juiste adviezen te voorzien. Als u eenmaal weet dat uw kind problemen met de prikkelverwerking heeft, dan is het ook fijn om te weten waar uw kind behoefte aan heeft en wat u kunt doen. Bij De Context werkt een gediplomeerd sensorisch integratietherapeut.

Door ervaringen en gebeurtenissen in ons leven vormen we een zelfbeeld. Daarbij speelt hoe we om zijn gegaan met ervaringen en gebeurtenissen een belangrijke rol. Sommige kinderen hebben een negatief zelfbeeld. Dit zelfbeeld is ontstaan na een reeks van faalervaringen of andere nare gebeurtenissen. Er is dan sprake van een negatieve beleving van de eigen persoon. Als kinderen een negatief zelfbeeld hebben dan ligt zwaarmoedigheid op de loer. Ze vinden dat ze niets kunnen en nergens goed voor zijn. Dit kan ver gaan, tot depressieve gedachten aan toe. Het is belangrijk tijdig in te grijpen en kinderen weer een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen. Dit kan een intensief traject zijn: oude patronen zijn immers ingeslepen. Voorafgaand aan behandeling voor problemen met het zelfbeeld is soms onderzoek nodig. Met onderzoek wordt dan getracht een verklaring te vinden voor het negatieve zelfbeeld.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.